این درس به صورت حضوری ارائه می شود و شرکت در کلاسها اجباری است. از امکانات سیستم آموزش مجازی برای ارسال تکالیف، اطلاع رسانی و انجام آزمونهای اضافی استفاده می شود.