این درس به صورت حضوری ارائه می شود و شرکت در کلاسها اجباری است. از امکانات سیستم آموزش مجازی برای ارسال تکالیف، اطلاع رسانی و انجام آزمونهای اضافی استفاده می شود.

اولین جلسه حضوری درس در روز شنبه 15 مهر ماه 96 ساعت 14 تشکیل می گردد.

حضور کلیه دانشجویان محترمی که در این درس به صورت مجازی ثبت نام کرده اند در این جلسه الزامی است.

لطفا به دوستانتان هم اطلاع رسانی کنید.